قواعد درس هفتم:

فعل مضارع:

انجام گرفتن کار یا روی دادن حالتی در زمان حال یا آینده را گویند.

 

نکته:درزبان عربی برای اینکه بتوانیم بهتر فعلهارا یادگرفته وبسازیم ،آشنایی با چند اصطلاح لازم می باشد.

 

الف-ریشه:در زبان عربی هر فعل دارای حروف اصلی می باشد که این حروف حتما باید در فعل بکار روند،که در سال دوم معمولا ما با فعلهای سروکار داریم که حروف اصلی آنها سه حرف می باشد.مثل:ذهب

 

ب-صیغه:درمضارع هم مثل ماضی ما چهارده فعل داریم که به هریک از آنها صیغه می گویند.

 

این چهارده صیغه از جهتی به سه دسته تقسیم می شوند.

 

1-حالت فاعل2-جنس3-تعداد

 

حالت فاعل:

1-فاعل خود گوینده است که به آن متکلم گویند.

مَن:متکلم وحده-ما:متکلم مع الغیر

2-فاعل مورد خطاب گوینده است که به آن مخاطب گویند.

تو-شما

3-فاعل نه متکلم ونه مخاطب است که به آن غایب گویند.

او-آنها

جنس:

1-غایب یا مخاطب، مرد است که به آن مذکر گویند.

2-غایب یا مخاطب، زن است که به آن مونث گویند.

3-متکلم هم مذکر وهم مونث است.

تعداد:

1-یکی است که به آن مفرد گویند.

2-دوتا است که به آن مثنی گویند.

3-بیش از دوتا است که به آن جمع گویند.

ج-مفهوم یاآدرس:با توجه به تقسیم بندی افعال مفهوم یا آدرس بدست می آید.مثل: مفرد مذکر غایب

د-علامت مضارع:هر فعل مضارع دارای علامتی است که به آن

 علامت مضارع(أتین)می گویند که در ابتدای فعل می آید.

ه-علامت صیغه:هر یک از صیغه های فعل مضارع برای تشخیص از صیغه های دیگر دارای علامتی است که در انتهای آن قرار دارد.

علامت مضارع+ریشه+علامت صیغه=فعل مضارع

و-هر فعلی دارای معنی خاصی می باشد.

ی-ضمیر:همانطور که در سال گذشته گفته شد ضمیر آن کلمه ای است

که جایگزین اسم می شود وبه دو دسته تقسیم می شود.

1-منفصل2-متصل

منفصل:ضمیری است که به چیزی وصل نمی شود وبه تنهایی می آید.

مثل:هُوَ-هِیَ

متصل:ضمیری است که وصل می شود.مثل:  هُ -  ها

روش ساخت فعل مفرد مذکر غایب:

علامت مضارع+ریشه+_______=فعل مضارع

مثل:یَ+ ذَهَبَ    +  ________  =یَذهَبُ

معنی فعل:می رود(یک مرد)

ضمیر منفصل:هُوَ                       مثل:هُوَیَذهَبُ             

 ضمیر متصل:هُ                          مثل:کِتابُهُ

روش ساخت فعل مفرد مونث غایب:

علامت مضارع+ریشه + _______ =فعل مضارع

مثل: یَ+  ذَهَبَ  +     ________ =تَذهَبُ

معنی فعل:می رود(یک زن)

ضمیر منفصل:هِیَ                       مثل:هِیَ تَذهَبُ             

 ضمیر متصل:ها                            مثل:کِتابُها

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:10  توسط علی قربانعلی زاده  |